Uslovi korišćenja

Sadržaje koje sadrže autorske tekstove, potpisane sa redakcija ili inicijalima ili punim imenom i prezimenom možete slobodno preuzimati bez ikakvih restrikcija, dovoljno je da potpišete odakle ste preuzeli tekst. Takođe isto važi i za fotografije i sav ostali sadržaj.

Za sve ostale tekstove, fotografije, saopštenja i slično, koji su na našem sajtu na kraju teksta označeni kao preuzeto ili prenosimo ne važi gore navedeno.

Srdačno, redakcija Z1 info.