13.3 C
Zrenjanin
Wednesday, September 30, 2020
Naslovna Politika i društvo Građanska inicijativa „Zajedno za vodu“ podnela krivičnu prijavu

Građanska inicijativa „Zajedno za vodu“ podnela krivičnu prijavu

Građanska inicijativa (GI) „Zajedno za vodu“ predala je danas krivičnu prijavu Višem javnom tužilaštvu u Zrenjaninu protiv N.N. lica.

– Ugovor je očigledno nezakonit i pitanje je da li je uopšte mogao biti zaključen. Pre nekoliko dana bili smo svedoci da je direktor JKP „Vodovod i kanalizacija“ razrešen dužnosti, prevashodno zbog pritiska javnosti, bez toga se verovatno nikada ne bi desilo, ali mi smo danas ovde da bismo kazali da nas to ne zadovoljava. Nismo se okupili da bismo smenjivali neke ljude, nego da bismo našli rešenje za postrojenje za prečišćavanje vode. Verujemo da ima više nego dovoljno dokaza da postupak otpočne, ali naravno, nećemo da prejudiciramo šta će Tužilaštvo da uradi, izjavio je Dušan Kokot, predstavnik Građanske inicijative (GI) „Zajedno za vodu“.

Podsetimo, već mesecima u okviru ove Inicijative pokušavamo da dobijemo odgovore na jednostavna pitanja u vezi sa zrenjaninskom fabrikom vode, ali neprekidno nailazimo na zid ćutanja od strane gradonačelnika Zrenjanina, dok je predsednica vlade danas za televiziju N1 najavila da će fabriku vode morati da otkupi država (???).

 

Tekst krivične prijave prikazujemo u celosti:

Na osnovu člana 280. ZKP-a ovim podnosimo sledeću:

KRIVIČNU PRIJAVU

protiv

N.N. lica

zato što su

– u vremenskom periodu počev od 12. februara 2015. (03. februara 2015. kad je doneta Odluka br. 2858/4, o dodeli ugovora o javnoj nabavci) godine pa nadalje, po prethodnom međusobnom dogovoru, u Zrenjaninu, u svojstvu odgovornog lica, iskorišćavanjem svog službenog položaja i ovlašćenja, prekoračenjem granica svog ovlašćenja i nevršenjem svoje dužnosti, pribavili sebi i drugom pravnom licu kompaniji „Synertech“ doo iz Beograda, protivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko milion i petsto hiljada dinara, a u isto vreme naneli štetu svim građanima Zrenjanina, pri čemu su okrivljeni bili sposobni da shvate značaj svoga dela i da upravljaju svojim postupcima, svesni svog dela i želeli njegovo izvršenje, te svesni da je njihovo delo zabranjeno

 

čime su izvršili krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica iz člana 227 stav 3 u vezi stava 1 KZ RS u vezi člana 33 KZ RS

 

– u vremenskom periodu počev od 12. februara 2015. (03. februara 2015.) godine pa nadalje, u Zrenjaninu u prostorijama JKP „Vodovod i kanalizacija“ , po prethodnom međusobnom dogovoru, iskorišćavanjem svog položaja i ovlašćenja prekoračenjem granice svog ovlašćenja i nevršenjem svoje dužnosti, kršili zakon o druge propise o javnim nabavkama i time prouzrokovali štetu javnim sredstvima, koja prelazi iznos od 150.000.000,00 dinara, pri čemu su okrivljeni bili sposobni da shvate značaj svoga dela i da upravljaju svojim postupcima, svesni svog dela i želeli njegovo izvršenje, te svesni da je njihovo delo zabranjeno

 

čime su izvršili krivično delo Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom iz člana 228 stav 3 u vezi stava 2 u vezi stava 1 KZ RS u vezi člana 33 KZ RS

 

– u vremenskom periodu počev od 03.februara 2015. godine pa nadalje, u Zrenjaninu, u svojstvu službenog lica iskorišćavanjem svog položaja i ovlašćenja, prekoračenjem granice svog položaja i ovlašćenja i nevršenjem svoje službene dužnosti, po prethodnom međusobnom dogovoru, pribavili sebi i pravnom licu „Synertech“ doo iz Beograda korist u iznosu od preko milion i petsto hiljada dinara, a u isto vreme svim građanima grada Zrenjanina naneli štetu i teže povredili njihova prava, pri čemu su okrivljeni bili sposobni da shvate značaj svoga dela i da upravljaju svojim postupcima, svesni svog dela i želeli njegovo izvršenje, te svesni da je njihovo delo zabranjeno

 

čime su izvršili krivično delo Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 stav 3 u vezi stava 1 KZ RS u vezi člana 33 KZ RS

 

Obrazloženje:

Javno komunalno preduzeće ”Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin u mesecu decembru 2015. godine otvorilo je javnu ponudu za nabavku usluge prečišćavanja pitke vode za Grad Zrenjanin. Tim povodom je naručilac usluge (Grad Zrenjanin) kroz konkursnu dokumentaciju precizirao tehničke uslove, odnosno, kriterijume koje izvršilac usluge mora da ispunjava, kao i opis same prirode usluge ne koju se konkurs odnosi.

Dana 12.02.2015. godine zaključen je Ugovor o javnoj nabavci usluge prečišćavanja pitke vode za Grad Zrenjanin JN 34/2014 između:

  1. Javnog komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija JP Zrenjanin (naručilac)
  2. GRUPPO ZILLIO S.P.A ogranak u Beogradu

GRUPPO ZILLIO doo sa sedištem u Novom Sadu

Synertech doo, sa sedištem u Beogradu, Vračar (grupa ponuđača)

 

Međutim, samim poređenjem uslova predviđenih konkursnom dokumentacijom, i javno dostupnih informacija koji se tiču grupe ponuđača, jasno se vidi da isti ne ispunjavaju kriterijume utvrđene konkursom:

 

Dakle, uslovi za učešće u postupku javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama su sledeći :

– da je Ponuđač u poslednjih 5 godina sagradio i montirao više od 5 postrojenja sa tehnologijom za uklanjanje arsena i/ili bora, i da je Ponuđač u poslednjih 5 godina upravljao tim postrojenjima u periodu ne kraćem od 2 (dve) godine;

 

– da je Ponuđač u poslednje 3 (tri) godine sagradio, montirao i pustio u rad najmanje 2 (dva) postrojenja za prečišćavanje pitke vode sa tehnologijom za uklanjanje arsena i/ili bora, kapaciteta ne manjeg od 300lit/sek (litara u sekundi) i da u poslednje 3 (tri) godine upravlja sa tim postrojenjima u periodu ne kraćem od 1 (jedne) godine dana, uz ograničenu izlaznu koncentraciju bora ne veću od 0,3 mg/lit (miligrama po litru);

 

Uvidom u podatke o privrednim društvima – izvršiocima usluge, dostupnim na zvaničnom sajtu APR-a, se dolazi do informacije da su imenovana privredna društva osnovana i to SYNERTECH D.O.O. Beograd-Vračar, dana 09.07.2013. godine i Gruppo Zilio S.P.A. ogranak u Beogradu 11.06.2014. godine, GRUPPO ZILIO DOO BEOGRAD-VRAČAR, dana 04.11.2014.godine, dok je ugovor zaključen 12. februara 2015. godine, što znači da u momentu zaključenja ugovora izvršioci usluge nisu ispunjavali napred predviđene uslove.

 

Posledično, evidentno je da ponuđač nije mogao ispuniti ni sledeće kriterijume:

– Uslov previđen članom 76 Zakona o javnim nabavkama koji predviđa da je ponuđač je dužan da dostavi Bilans stanja i Bilans uspeha za prethodne 3 (tri) obračunske godine (2011, 2012. i 2013. godinu) sa mišljenjem ovlašćenog revizora;

 

Ako Ponuđač nije subjekt revizije u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji dužan je da dostavi uz bilanse i odgovarajući akt – odluku u smislu zakonskih propisa ili Izveštaj o bonitetu za prethodne tri obračunske godine (2011, 2012. i 2013. godinu) izdat od strane Agencije za privredne registre, sa mišljenjem ovlašćenog revizora;

 

Uprkos navedenim nepobitnim činjenicama, naručilac je sa navedenim privrednim društvima zaključio ugovor o javnoj nabavci usluge prečišćavanja pitke vode, čime je postupio suprotno odredbama konkursa i Zakona o javnoj nabavci.

 

Takođe, neophodno je izvršiti hemijsku analizu vode, s obzirom da postoji indicija da naručilac konzumentima priključenim na sistem vodovoda distribuira pitku vodu koja po kvalitetu ne odgovara standardima propisanim u Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće Republike Srbije (“Sl. list SRJ”, br.42/98 i 44/99).

 

Tenderom za izgradnju fabrike vode je zahtevano postrojenje koje bi bezuslovno ispunjavalo sledeće uslove:

-kapacitet 300 lit/sek

-kvalitet vode po svim parametrima u skladu sa pravilnikom o vodi za piće

-dezinfekcija hlor dioksidom

-gubici vode na postrojenju maks. 5%

-prečišćavanje otpadne vode sa postrojenja i deponovanje štetnog otpada u skladu za zakonom

-cena ne veća od 0,28 evra

-rok završetka radova 8 meseci po potpisivanju ugovora

 

Ugovor je dodeljen konzorcijumu grupa „Zilio“ iz Italije, „Synertech“ iz Beograda, ul. Kralja Milana 21, MB: 20941286, PIB: 108152436 (koji je registrovan neposredno pre tendera sa jednim zaposlenim) kao privatnim partnerima, što je izričito protivno Zakonu o komunalnim delatnostima. Ugovor je potpisan u februaru 2015. godine. Do isteka ugovorenog roka nije urađena ni kompletna projektno-tehnička dokumentacija, pa shodno tome nije ništa ni započeto na realizaciji. Umesto da ugovor bude raskinut i naplaćena garancija za neizvršenje posla, pred javnošću se prikazuje postavljanje kamena temeljca.

 

Zakonom o planiranju i izgradnji je propisano članom 133 stav 7 i članom 134 da građevinsku dozvolu za izgradnju postrojenja za pripremu vode za piće kapaciteta preko 200 lit/sek izdaje Autonomna pokrajina i to nakon pozitivne ocene od strane revizione komisije koju formira ministar nadležan za poslove građevinarstva na predlog organa autonomne pokrajine (članovi 131 i 132). Osumnjičeni je znao da je (ne) postoji dokumentacija koja bi prošla reviziju i izigrao je zakon i umesto toga podneo zahtev za dobijanje građevinske dozvole za kapacitet 200 lit/sek jer to spada u nadležnost lokalne samouprave koja izdaje građevinsku dozvolu.

 

Kompanija „Zilio“ se praktično povlači iz posla i obaveze izgradnje se prenose na „Sinertek“, iako je sasvim jasno da ona ne raspolaže ni finansijskim, ni kadrovskim, ni tehnološkim kapacitetima. Pošto ne raspolaže sopstvenim sredstvima (što je uslov za dodelu ugovora) traži se kredit od domaćih banaka, a osnov je upravo ugovor o dodeljenom poslu. Umesto da osumnjičeni raskine ugovor, grad Zrenjanin se javlja kao garant za dobijanje kredita. Obzirom da je osumnjičeni znao da je sve to protivzakonito, naknadno se odobrena garancija povlači i zamenjuje hipotekom (učešćem u vlasništvu) na buduće postrojenje.

 

U toku izgradnje nije formirana stručna komisija koja bi proveravala da li su ispunjeni tehnički uslovi koji su navedeni i koji čine sastavni deo tenderske dokumentacije, a nakon navodnog završetka radova nije izvršen tehnički pregled i testiranja kojima bi se utvrdile tehničko-tehnološke karakteristike postrojenja, a sve ovo iz razloga što:

 

-postrojenje nema zahtevani kapacitet od 300 lit/sek

-ne daje vodu zahtevanog kvaliteta (ispravnu po svim parametrima po Pravilniku)

-dezinfekcija vode se ne obavlja na način zahtevan tenderom

-gubici vode na postrojenju su 300% veći od zahtevanih

-nije izgrađen deo za prečišćavanje otpadnih voda, već se u nedozvoljenim koncentracijama ubacuje u gradsku kanalizaciju

-cena prerade sa zahtevanim oblikom dezinfekcije i prečišćavanjem i deponovanjem otpada sasvim sigurno premašuje planiranu, te bi investitor bio u velikim problemima

 

Napominjemo da se Grad obavezao da isplati godišnju potrošnju od 6 miliona m3. Ukoliko stvarna potrošnja bude manja (npr. 5 miliona) Grad će isplatiti razliku. Da bi se omogućila realizacija naplate neisporučene vode u protekle 2 godine nije se pristupilo povezivanju, iako je bilo planirano, mesta Klek, Lazarevo, Ečka, Stajićevo, Elemir, Melenci i Aradac koji imaju godišnju potrošnju preko 1 milion m3, mada su za to stvoreni uslovi.

 

Prilikom testiranja voda je puštana u mrežu bez angažovanja Zavoda za zaštitu zdravlja i referentnih laboratorija koje bi učestalo uzimale uzorke i radile veliku hemijsku analizu uz prethodno obaveštenje građanstvu da ne koriste vodu dok traje testiranje.

 

Na osnovu svega napred iznetog, predlažemo da VJT pribavi svu pismenu dokumentaciju od JKP Vodovod i kanalizacija i Grada Zrenjanina koja se odnosi na realizaciju ove javne nabavke, da se utvrdi identitet NN lica koja su odgovorna za izvršenje krivičnog dela, da se preduzmu i druge istražne radnje, te da se nakon toga podigne optužni predlog (optužnicu) i osumnjičeni osude po zakonu.

 

 

U Zrenjaninu, 20. 6. 2018. godine

 

 

 

**********************************************

 

Građanska inicijativa Zajedno za vodu

 

Građansku inicijativu „Zajedno za vodu“ predstavljaju političke partije i udruženja građana koja su se okupila oko jednog cilja – rešavanja problema dobijanja čiste pijaće vode u Zrenjaninu.

Udruženje “Naš grad, naša stvar”
Udruženje potrošača “Begej”
Demokratska stranka
Liga socijaldemokrata Vojvodine
Dosta je bilo
Demokratska stranka Srbije
Dveri
Narodna stranka – Povereništvo Zrenjanin
Pokret slobodnih građana
Zelena stranka
Vojvođanska stranka

POSTAVI ODGOVOR

Molimo Vas unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime

PRATITE NAS

21,458FanovaLajkuj
729PratilacaZaprati
313PratilacaZaprati
Zrenjanin
clear sky
13.3 ° C
16.1 °
11 °
62 %
3.1kmh
0 %
Mon
28 °
Tue
30 °
Wed
29 °
Thu
27 °
Fri
30 °

Popularne vesti

Objavljena trasa auto-puta Beograd-Zrenjanin-Novi Sad. Ne i okvirna cena i ko ga plaća.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije oglasilo je rani javni uvid povodom izrade prostornog plana područja posebne namene koridora auto-puta Beograd-Zrenjanin-Novi Sad, saopšteno...

Održano ročište u postupku protiv KTV-a jer se nisu dezinfikovali na ulazu u Skupštinu

U Osnovnom tužilaštvu u Zrenjaninu održano je saslušanje svedoka u postupku protiv ekipe televizije "KTV" Zrenjanin Nakon što je uzeta izjava od pet svedoka, odlučeno...

Bez konačnog dogovora oko povećanja minimalne cene rada za 2021. godinu

Predstavnici sindikata, poslodavaca i Vlade Srbije su završili prvu rundu pregovora oko povećanja minimalne cene rada za 2021. godinu, ali konačan dogovor nije postignut,...

Pozivaju na diskusiju u vezi uticaja na životnu sredinu fabrike guma Lingkong u Zrenjaninu

Gradski odbor ''Dosta je bilo'' Zrenjanin je pozvao građane da učestvuju u diskusiji: uticaj na životnu sredinu fabrike guma Lingkong u Zrenjaninu: Poštovani sugrađani, u nedeljniku...